Oficiální stránky obce Lipno, okres Louny      


 ÚVOD | O OBCI | OBECNÍ ÚŘAD |KONTAKTY KULTURA A SPORT | PAMÁTKY A TURISTIKA

Z historie
Vybavenost
Zaměstnanost
Fotogalerie
   

O OBCI [Lipno, Lipenec a Drahomyšl]

Obec Lipno sestává ze tří částí Lipna, Lipence a Drahomyšle. Tento samostatný územní právní celek se utvořil roku 1990 rozdělením MNV Tuchořice, Liběšice a Lipno. V obci Lipno sídlí i Obecní úřad v č.p. 14. Jelikož obec leží na pomyslném průsečíku měst Žatce, Postoloprt a Loun jsou s těmito městy spojeny cesty občanů za zaměstnáním, zdravotní péčí, nákupy, ale i zábavou. Obec Lipno spadá do správní oblasti Městského úřadu Žatec.

Mapa okolí

Z dnešního života obce se dá uvést struktura obyvatel, zaměstnanosti, občanská obslužnost, kulturní a sportovní vyžití.

Lipno se svými částmi má kolem 518 stálých obyvatel. Věkově jsou rozděleni asi třetinově, třetina dětí do 18 let, třetina osoby produktivního věku a třetina lidí starých.. Počet obyvatel se zvyšuje v letním období, kdy do obce přijíždějí lidé z měst, kteří zde vlastní rekreační objekty. Jsou bráni jako oživení vesnice a pohlíží se na ně jako na zdejší, se všemi právy a povinnostmi k obci. Ne vždy to však každý chápe. 

Zpět


Z HISTORIE

Lipno, prvně v pramenech uváděné v roce 1266 jako sídlo Chotěbora, odvozuje svůj název od přídavného jména "lípový". Ve 14. století tu byl kostel, kam podávali duchovního postoloprtští opati. Obec byla v té době rozdělena mezi tři majitele. V listině z 27. května 1393 je doloženo, že zde tehdejší majitel tvrze Jaroslav z Opočna pěstoval víno.

V 15. a 16. století byly zdejší majetkové poměry stále značně spletité, protože část obce patřila k Pravdě, část k Postoloprtům a část k Bílině. Snad až kolem roku 1580 získali celý statek i s tvrzí Kaplířové ze Sulevic. Protože se Alexandr Kaplíř aktivně podílel na stavovském povstání v letech 1618 až 1620, bylo mu Lipno konfiskováno a roku 1623 prodáno císařskému generálovi Janovi z Aldrigen. Jeho dědici vrátili majetek císaři a Lipna se ujal Jan z Bissingenu, který přestavěl po roku 1635 tvrz na zámek. V roce 1676 koupil Lipno hrabě Jiří Sinzendorf, který je roku 1692 prodal Schwarzenbergům a ti si Lipno nechali trvale. V roce 1700 byl zámeček opět přestavěn a v letech 1709 a 1720 zde byla postavena sýpka a chlévy podle návrhu významného architekta P. I. Bayera. Za sedmileté války
(1756-1763) zde několikrát došlo k potyčkám mezi pruskými a rakouskými husary.

Škola zde existovala už v roce 1811, nejstarším spolkem byli hasiči založení v roce 1880. Majitel čp. 40 Johann Sterzl zde roku 1842 nechal postavit svatojánskou kapli. Za první republiky v roce 1930 zde žilo 64 % Němců. Nejvíce obyvatel mělo Lipno v roce 1900,  celkem 710. Dnes je zde hlášeno 291 obyvatel, o dva více než při posledním sčítání. Lipno (Gross Lippen) leží v nadmořské výšce 274 metrů. Součástí lounského okresu se stalo v roce 1960.

    

Zpět


OBČANSKÁ OBSLUŽNOST A VYBAVENOST

Prodejna JednotyObec má autobusové spojení s okolím, které je využíváno k cestám do práce, školy 
i k lékaři. Při současném stavu se jeví jako standardní. V každé části jsou prodejny smíšeného zboží zajišťovány družstvem Jednota a soukromými prodejci. Jsou zde také pohostinství v nově rekonstruovaných objektech v majetku obce, provozované nájemci. Zvlášť vydařeným zařízením je provozovna v Lipenci a KD v Lipně, které jsou bezbariérově řešeny.

V Lipenci je Základní škola jejímž zřizovatelem je obec. Škola je devítiletá, plně organizovaná a v posledním období se dostala do povědomí svou dobrou úrovní. Je posazena do pěkného prostředí s velmi dobrým zázemím. Investice do školního zařízení jdou řádově do statisíců a srovnatelnost s ostatními zařízeními tohoto druhu je zcela jasná. Na škole se vyučuje anglický a německý jazyk. Funguje tu několik kroužků jako například dramatický, výtvarný, sportovní …., které naplňují mimoškolní činnost dětí. Žáci se účastní spousty různých olympiád v matematice, zeměpisu a jiných rozličných oborech, kde dosahují pěkných , ne-li vynikajících výsledků. Škola zajišťuje plavecký výcvik, návštěvy divadel, kin a knihoven. O činnosti školy se mohou rodiče, ale i ostatní občané informovat na dni otevřených dveří pořádaných v lednu nebo na webových stránkách školy www.zs-lipenec.edupage.org.

Základní škola v LipenciZákladní škola v Lipenci není uzavřena ani dětem, které trpí dislexií, disgrafií nebo lehkou mozkovou disfunkcí. Pro tyto integrované žáky je vypracován zvláštní výukový program a spolupráce s psychologem. Při škole je otevřena denně školní družina.

V obci se mimo jiné zlepšil stav místních komunikací , v Lipně se nově zhotovila vesnici protínající silnice, v Drahomyšli se vybudovaly chodníky po obou stranách hlavní silnice, čímž se zvýšila bezpečnost chodců. Totéž se již vybudovalo v Lipenci. V Lipně se chodníky opravily na bezbariérové. Po stávajících nikdo nechodil z důvodů velkých schodů mezi blátivými vjezdy.

Obec s pomocí pověřených pracovníků se stará o hřbitovy v Lipně a v Lipenci. Hřbitov v Lipenci doznal za minulý rok velkých změn. Spadlá zeď se nově postavila, udělal se pořádek s opuštěnými hroby, vzniklo místo rozptylu, parkoviště, příjezdová cesta. V Lipně se opravil celý vstup na hřbitov.

Z dalších služeb v obci stojí za zmínku vodovodní řády a čistička odpadních vod, odvoz odpadků firmami PEDERSEN, PATOK a Vrbičkou. Do obce zajíždějí také různí prodejci rozličného zboží od kuřat až po všudypřítomné textilní trhovce.

Vítání prvňáčků v Základní škole v LipenciVětšina činností je zastřešena prací obecního úřadu. Mimo tuto práci, která je jasně daná nutno přičíst společenské akce, jako je vítání nových občánků obce, prvňáčků, návštěvy občanů, kteří slaví životní jubilea, samozřejmě s malou pozorností, a jiné události, při kterých asistují obětaví spoluobčané. Jedná se o tyto akce - Mikulášská zábava nebo Maškarní ples, branný den, vodní hrátky, sportovní turnaje.

Zpět


ZAMĚSTNANOST A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Vedle tradičních zemědělských podniků jako je TUFA, AGRO ,jsou zde řemeslníci: elektrikář Arnošt Polcar, pokrývači firmy AKORÁT Lipno, J a M komplet z Lipence, která se zabývá topenářskými a instalatérskými pracemi, obklady a rekonstrukcí bytových prostor. K výčtu textilního oboru patří soukromá švadlena (krejčová).

Mezi občany jsou rozšířená řemesla stavební, která prezentují buď jako firmy, nebo jako jednotliví živnostníci.

Nemůžeme zapomenout ani na zaměstnávání veřejně prospěných pracovníků u obecního úřadu, kteří zajišťují úklid veřejného prostranství a průběžnou péči o zeleň v obci. Ostatní občané v produktivním věku dojíždějí za prací do okolních měst a obcí.

Zpět

   

Úvod  | O obci | Obecní úřad Kontakty | Kultura a sport | Památky a turistika
Datum poslední aktualizace: 14.11.2018